سقوط از آنچه در آینه می‌بینید، به شما نزدیکتر است!

فیلم “The Big Short” که در ایران «سقوط بزرگ» ترجمه شده است، توسط آدام...