مدیریت هزینه‌های فردی (PFM)، از واقعیت تا رویا

نرم‌افزارهای مدیریت هزینه‌های فردی به دلیل محدودیتهای زیرساختی در اکوس...