آقای حکیمی! لطفا بخوانید و خسته نشوید

هفته گذشته در گروه تلگرامی راه‌پرداخت بحثی در خصوص خبرهای روز حوزه پرد...