چرا وقتی در مورد Fintech حرف می‌زنیم، فقط حرف می‌زنیم؟

با گسترش اپلیکیشن‌های ارتباط جمعی و گفتگوهای روزانه در حوزه پرداخت ایر...