موسیقی متن فضای کسب و کارهای فین‌تک (نگاهی به فعالیتهای انجمن فین‌تک ایران در سال ۹۷)

موسیقی متن فضای کسب و کارهای فین‌تک (نگاهی به فعالیتهای انجمن فین‌تک ایران در سال ۹۷)
انجمن فین‌تک در سال ۹۶ تشکیل شده و در سال ۹۷ فعالیتهای خود را توسعه دا...