مهاجرت از عصر پارینه سنگی به عصر آهن

در سال ۲۰۱۰ وقتی که اولین بار جک دورسی یکی از بنیان‌گزاران توییتر شرک...